Правни условия

Информацията, която се съдържа в този уебсайт, е с общи насоки по важни въпроси. Приложението и действието на законите може да е различно на базата на включените специфични факти. Предвид променливата природа на законите, правилата и регулациите, и присъщите особености на електронната комуникация, може да има закъснения, пропуски или неточности в информацията, съдържаща се в този сайт.

NILS България полага всички усилия да гарантира, че информацията, съдържаща се на уебсайта www.nils.bg е точна по време на създаването и/или модификацията на уебсайта. Обаче, NILS България не може да гарантира пълнотата или точността на информацията, съдържаща се на сайта и няма да бъде отговорна за никакви грешки, пропуски, или неточности и не поема отговорност за никакви възникнали загуби или повреди. NILS България си запазва правото да прави промени на сайта или да сваля сайта, да изтрива или променя съдържание по всяко време без предупреждение. Определени линкове в уебсайта препращат към други сайтове, поддържани от трети страни, които могат или не могат да бъдат представени в рамките на уебсайта.

NILS България не проверява съдържанието на сайтовете на тези трети страни, не е отговорна за тези сайтове и няма контрол върху тях. Линкове към външни сайтове не трябва да се приемат като препоръка или потвърждение на информацията от външни сайтове, продукти или услуги. NILS България не поема отговорност за никакви загуби или повреди, възникнали в резултат от използването на информация, публикувана на някоя от страниците на свързаните уебсайтове.

NILS България приветства коментарите и предложенията на уебсайта и ще приветства също и сигнали за неточности в уебсайта - за тази цел, моля пишете на office@nils.bg

Авторски права

Освен ако изрично не е посочено противното, всички права, включително авторските права, в съдържанието на тези уебстраници (включително, но не ограничено до, NILS лого, и целия текст, оформление, графики, икони и художествени работи) се притежават или управляват за тези цели от NILS България независимо дали е налице символ за авторски права и/ или декларация.

При ползване на уебстраниците на NILS България, Вие давате съгласие, че можете да сваляте съдържание само за свои лични некомерсиални нужди. Материалът на тези уебстраници не трябва да бъде използван, копиран, съхраняван или препращан под никаква форма или чрез никакви средства, електронни, механични, копирни, записващи или всякакви други, без предварително съгласие на NILS България.